ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

บรรณาธิการ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ และนายบุณยกร เกตุแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการ Cloud Computing

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับชั้น…

กิจกรรมทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมทำบุญแผนกวิชา (ถวายอาหารเพล) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนความร่วมมือความสามัคคีสมานฉันท์ ของครูและนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยประธานในพิธี จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (วันที่ 18…

บริษัทอีซูซุมอเตอร์ประเทศไทย มอบชุดฝึกอบรม PLC ยี่ห้อ OMRON จำนวน 3 ชุด

จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบชุดฝึกอบรม PLC ยี่ห้อ OMRON จำนวน 3 ชุด จากบริษัทอีซูซุมอเตอร์ประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในวันอังคารที่…

จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม “เก็บขยะชายทะเลบางปู”

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้รวมพลังจากครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะชายทะเลบางปู เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามตลอดไป (24 สิงหาคม 2565)

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู

วิทยาลัยเทคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและธุรกิจผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง โดยนำความรู้ความสามารถและทักษะที่มีเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะทางอาชีพและพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่…

ประชุมจัดทำแผนการเรียน และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา…