การสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตามความถนัดและความสนใจ โดยนำเทคโนโลยีและประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ รวมถึงกระบวนการสำคัญคือ ในการสอบวิชาโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเพื่อการสอบวิชาโครงการในครั้งนี้ด้วย