กิจกรรมการปูอิฐตัวหนอนเพื่อปรับปรุงที่นั่งบริเวณหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์