ประชุมจัดทำแผนการเรียน และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565
คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

About Author