รับมอบตัวนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ปีการศึกษา 2565 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

About Author