การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผลเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับเหรียญทอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)