นักศึกษาฝึกสอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ