ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

บรรณาธิการ

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งความรู้ในบางอย่างนั้นไม่สามารถได้ในตำรา แต่ควรที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง ดังนั้นการศึกษาดูงานจจึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม –…

Latest Posts