Month: February 2023

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ และนายบุณยกร เกตุแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการ Cloud Computing

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับชั้น...