admin

กิจกรรม คุรุวันทามิ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม คุรุวันทามิ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ และนายบุณยกร เกตุแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการ Cloud Computing

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับชั้น...

กิจกรรมทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมทำบุญแผนกวิชา (ถวายอาหารเพล) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนความร่วมมือความสามัคคีสมานฉันท์ ของครูและนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยประธานในพิธี จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (วันที่ 18...

บริษัทอีซูซุมอเตอร์ประเทศไทย มอบชุดฝึกอบรม PLC ยี่ห้อ OMRON จำนวน 3 ชุด

จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบชุดฝึกอบรม PLC ยี่ห้อ OMRON จำนวน 3 ชุด จากบริษัทอีซูซุมอเตอร์ประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในวันอังคารที่...

จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม “เก็บขยะชายทะเลบางปู”

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้รวมพลังจากครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะชายทะเลบางปู เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามตลอดไป (24 สิงหาคม 2565)

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู

วิทยาลัยเทคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและธุรกิจผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง โดยนำความรู้ความสามารถและทักษะที่มีเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะทางอาชีพและพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่...

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุรเดช ศิริ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (วันที่ 23 – 26 เมษายน 2565)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เรียนจบสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีงานทำทุกคน 100%)