กิจกรรมทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมทำบุญแผนกวิชา (ถวายอาหารเพล) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนความร่วมมือความสามัคคีสมานฉันท์ ของครูและนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยประธานในพิธี จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (วันที่ 18 มกราคม 2566) รูปภาพกิจกรรม

About Author