แสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

 1. นางสาวบัณฑิตา อินทรโอสถ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ควบคุม)
 2. นายชัยพล ธรรมเพชร มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต (Inet P)
 3. นายเฉลิมศักดิ์ งามเลิศ มหาลัยราชมงคลพระนครเหนือ สาขา วิศวะไฟฟ้า
 4. นายศุภชัย นวลคำป้อ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา แมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
 5. นายสุทธิพงษ์ ศาลางาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET(PE)
 6. นายณัฐพล เคลือภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
 7. นายฐิติพงษ์ ถือทอง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. นายธนโชติ หะวะนิช มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา แมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
 9. นายศศิชล ประสพหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขา เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
 10. นายธนาธิป ปัตตา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 11. นายดนุนัย อนันตรักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 12. นายปฏิภัฐ สัพโส มหาลัยราชมงคลพระนคร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะ

About Author