Month: April 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เรียนจบสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีงานทำทุกคน 100%)

ประชุมจัดทำแผนการเรียน และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา...