กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู

วิทยาลัยเทคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและธุรกิจผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง โดยนำความรู้ความสามารถและทักษะที่มีเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะทางอาชีพและพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 20-21 และ 27 สิงหาคม 2565

About Author