ประชุมจัดทำแผนการเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร ปวส. 2563) และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563
คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Latest Posts