การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ และนายบุณยกร เกตุแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ครูผู้ควบคุม นายพีระพงษ์ จันเขียว และนายกรวิทย์ ภานิล

About Author