นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งความรู้ในบางอย่างนั้นไม่สามารถได้ในตำรา แต่ควรที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง ดังนั้นการศึกษาดูงานจจึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

About Author