News

ประชุมจัดทำแผนการเรียน และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา...

ประชุมจัดทำแผนการเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร ปวส. 2563) และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา...

การสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้น...

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งความรู้ในบางอย่างนั้นไม่สามารถได้ในตำรา แต่ควรที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง ดังนั้นการศึกษาดูงานจจึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม –...