admin

จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม “เก็บขยะชายทะเลบางปู”

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้รวมพลังจากครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะชายทะเลบางปู เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามตลอดไป (24 สิงหาคม 2565)

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู

วิทยาลัยเทคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและธุรกิจผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง โดยนำความรู้ความสามารถและทักษะที่มีเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะทางอาชีพและพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปากหมู ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่…

ประชุมจัดทำแผนการเรียน และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา…

ประชุมจัดทำแผนการเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร ปวส. 2563) และการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดแผนการเรียนการสอน และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา…

การสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการสอบวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้น…

Latest Posts